KOMISIONI PËR BUXHET DHE FINANCA

Nysret Ymeri – Kryetar i Komisionit

Shukrije Dema

Kaltrina Rudi

Visar Bllaca

Bujar Zekolli