KOMISIONI PËR PRAKTIKËN PRIVATE PROFESIONALE

Syret Demiri - Kryetar i Komisionit

Osman Hajredini

Ardiana Krasniqi

Naim Brahimaj