LEGJISLACIONI

Qarkore Informative lidhur me anëtarët e OFTK-së dhe ri-licencimin formular pËr anËtarsim APLIKACIONI PËR APLIKIM PËR AKREDITIM TË PROGARMIT (EVENTEVE) Vendim per procedurat dhe kriteret e kandidimit dhe zgjedhjes ne organet e oftk-se APLIKACION PËR PROKUROR TË OFTK-SË APLIKACION PËR KËSHILLIN MBYKQYRËS APLIKACION PËR KËSHILLIN ETIK APLIKACIN PËR KËSHILLIN DREJTUES APLIKACIONI PËR KANDIDIM PËR KRYETAR TË KUVENDIT TË OFTK-SË Vendimi për Çertifikimin e anëtarëve të kuvendit të oftk-së Vendimi për njësit zgjedhore ku do të zhvillohet procesi zgjedhor Vendimi për certifikimin e kandidatëve për anëtarë të kuvendit APLIKACIONI PËR KANDIDIM PËR ANËTAR TË KUVENDIT TË OFTK-SË lista votuese pËrfundimtare pËr zgjedhjet pËr kuvendin e oftk-sË VENDIMI PËR CAKTIMIN E NUMRIT TË ANËTARVE PËR KUVENDIN E OFTK-SË Formulati pËr aplikim pËr ri-licencim Formulari pËr aplikim pË licencim LISTA E ANËTARËVE NË BAZË TË REGJIONEVE LISTA E ANËTARËVE NË BAZË TË REGJIONEVE vendimet për njëesitë zgjedhore sipas regjioneve RREGULLORJA PËR PROCEDURËN E KANDIDIMIT MËNYRËN E ZGJEDHJES DHE REVOKIMIN E ANËTARËVE TË ORGANEVE TË ODËS SË FIZIOTERAPEUTËVE Rregullore pËr edukim tË vazhdueshËm profesional Code of Ethics and Medical Deontology for Physiotherapists Kodi Etik dhe Deontologjise se Fizioterapeuteve STATUTI I ODËS SË FIZOTERAPEUTËVE TË KOSOVËS final Statute of Chamber of Physiotherapists of Kosovo Rregullorja e punes te kuvendit të OFTK